Vyšetření syndromu fragilního X- FRAXA

Syndrom fragilního X (FRAXA) je X-vázaným dědičným onemocněním, které je nejčastější dědičnou příčinou středně těžké mentální retardace a je na druhém místě za Downovým syndromem v příčinách mentální retardace u mužů. Ve většině případů je způsobeno dynamickou plnou mutací – expanzí CGG nad 200 repetic v 5´ UTR genu FMR1 na chromozómu X (Xq27.3). Plné mutace mají za následek hypermethylaci DNA na CpG ostrůvcích v promotorové oblasti genu a v CGG repeticích, následně utlumení exprese genu FMR1 a snížení produkce proteinu FMRP. 

Kontaktní formulář

Protein FMRP se podílí na regulaci stability RNA, subcelulárního transportu a translaci neurálních mRNA, které kódují proteiny podílející se na vývoji synapsí, neurální plasticitě a vývoji mozku. K funkčnímu deficitu FMRP mohou vést i genové změny typu delece, posunu čtecího rámce nebo bodové mutace, aly ty přestavují cca 1 % všech případů popsaných FXS.

Muži s plnou mutací mají syndrom fragilního X chromozomu, ženy mohou, ale nemusí mít příznaky tohoto onemocnění. V případě výskytu premutací je u žen zvýšené riziko ovariální insuficience spojené s fragilním X chromozomem a u mužů riziko syndromu fragilního X chromozomu s tremorem/ataxií. Vzhledem k zvýšené nestabilitě při přenosu premutovaných alel existuje u zdravých žen s premutovanými alelami riziko narození dětí postižených syndromem X (riziko roste s věkem a rozsahem repetic). U premutační alely s více než 99 repeticemi je riziko přechodu z premutační na plně mutovanou alelu téměř 100 %.